Realisatie:Cosly.com

Machinebouw

Tel. +31 (0) 186 60 60 60

Waterschap Scheldestromen

Waterschap-scheldestromen-zw

Op deze pagina vindt u informatie over de taken van waterschap Scheldestromen. Deze taken zijn het beheer van de buitenwegen in Zeeland, de zorg voor schoon water in sloten en kreken, de zorg voor de veiligheid van dijken en duinen en het zorgen voor voldoende water in sloten en kreken in Zeeland.

Dijk en duin
Wonen in Zeeland lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken en duinen blijft het niet lang droog. Sterke waterkeringen zijn dan ook van groot belang om hier veilig te kunnen blíjven wonen.

Schoon water
Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit betreft al het water in sloten, vijvers, etc. Doordat er niet dagelijks wateroverlast is, lijkt het alsof de balans tussen land en water heel normaal is.

Juist waterpeil
Een juist waterpeil in de sloot: het waterschap zorgt ervoor dat er niet te veel en niet te weinig water in de sloot staat. Op deze pagina vindt u een selectie van de informatie over onze zorg voor het juiste waterpeil.

Veilige wegen en fietspaden
Het waterschap zorgt voor meer dan 3.900 kilometer polderweg. Dit zijn wegen buiten de bebouwde kom. Of u naar het werk gaat, naar school fietst of op een zomerse dag lekker op pad bent naar het strand, u wilt op de plaats van bestemming komen zonder kleerscheuren.

Gezonde bomen en struiken
Het waterschap zorgt voor mooie, gezonde en veilige beplanting langs de plattelandswegen. Langs veel wegen heeft het waterschap het groen al aangepakt in de afgelopen jaren. Ook de komende jaren staat er veel te gebeuren.

Parkeren en recreatie
Het waterschap beheert parkeerterreinen langs de kust en het Veerse Meer. Dit zijn zowel gratis parkeerterreinen als terreinen waar betaald moet worden. De betaalde terreinen liggen aan de kust van Walcheren, rondom de Veerse dam en De Banjaard.

Muskusrattenbestrijding
Muskusratten en beverratten leven het liefst in een waterrijke omgeving. Zeeland is daarom een provincie waar ze het uitstekend naar hun zin hebben. Natuurlijke vijanden hebben ze bijna niet en met drie nesten per jaar planten ze zich razendsnel voort.

Water in stad en dorp
Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat de watersystemen binnen de bebouwde kom voldoen aan de eisen van deze tijd. De dertien Zeeuwse gemeenten hebben samen 178 grotere en kleinere bebouwingskernen. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker in korte tijd meer neerslag te verwerken. Waar nodig en mogelijk verbeteren gemeenten het boven- en ondergrondse rioolsysteem om afvloeiend hemelwater op te vangen. Voor de afvoer van het opgevangen hemelwater is het waterschap verantwoordelijk. De openbare ruimte wordt waar nodig op allerlei wijzen aan deze doelen aangepast. De eigenaar van een terrein of woning is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen op het eigen perceel, om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken.

Maaien
Het maaien van wegbermen en waterlopen doen we ieder jaar. Mede hierdoor kunt u veilig over waterschapswegen rijden en zorgen we voor een goede waterdoorstroming.

Vismigratie
Vissen trekken van nature van zout naar zoet water en andersom. Waterkunstwerken als gemalen en stuwen blokkeren de zwemroute van vissen. Om de vissen te helpen het zoetere polderwater te bereiken, nemen we verschillende maatregelen om de vismigratie te stimuleren.  
 

Suggesties?